Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων-Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι μια ευκαιρία τόσο για τη χώρα μας όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Τα νέα κτίρια θα υπόκεινται στο άμεσο μέλλον σε αυστηρότερους κανονισμούς και θα σχεδιάζονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης πρωτογενούς ενέργειας.
Τα υπολογιζόμενα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι τεράστια και σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για νέα κτίρια ή για παλαιότερα που αναβαθμίζονται ενεργειακά, οι μειωμένες δαπάνες της μελλοντικής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το κόστος της επένδυσης. Εξάλλου είναι πιο ορθολογικό πρώτα να μειωθούν οι απαιτήσεις για ενέργεια και στη συνέχεια να επιλεγεί το καύσιμο, όποιο και αν είναι αυτό. Μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν τόσο για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, όσο και για το ίδιο το περιβάλλον. Πρόκειται λοιπόν για μια ευκαιρία, η οποία υποστηρίζεται κι από την ασκούμενη Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική γνωστή και ως πολιτική του 20-20-20.

 

Σε αυτήν την ενεργειακή πολιτική ηγετικό ρόλο καλούνται να παίξουν τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα στο δρόμο για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Έτσι το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε φιλόδοξους στόχους για την ενεργειακή πολιτική και την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη. Εντούτοις, οι εως τώρα προβλέψεις είναι μάλλον δυσοίωνες. Είναι πολύ πιθανόν οι στόχοι να μην μπορέσουν να επιτευχθούν.

εξωτερική θερμομόνωση BASFΜείωση ενεργειακής κατανάλωσης στόχος


Πηγή: European Commission 2011
 

ενεργειακή κατανάλωση-ETICS 2012
Πηγή:European Commission-ETICS Forum 2012

 

Η Eυρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες τις για να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση έγκαιρα. Οπoιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση θα αυξήσει τη δυσκολία της επίτευξης των στόχων.

 

Τις δυνατότητες εκμετάλλευσης της προαναφερθείσας ευκαιρίας μπορεί κανείς να αντιληφθεί αν αναλογιστεί το ποσοστιαίο μέγεθος που καταλαμβάνει ο κτιριακός τομέας στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι το κτιριακό απόθεμα στην Ευρώπη περιλαμβάνει περίπου 20 εκατομμύρια κτίρια στα οποία οφείλεται περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.Το 67% αυτού οφείλεται στην κατανάλωση για ψύξη και για θέρμανση. Ακόμα και με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες η ενεργειακή κατανάλωση θα μπορούσε να μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. 

Με άλλα λόγια: Δεν εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ρεαλιστικά, με αποτέλεσμα να σπαταλάμε άσκοπα τόσο τους περιορισμένους πόρους, όσο και χρήματα. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μόνο κέρδη μπορεί να αποφέρει. Η ανταγωνιστικότητα των αγορών θα βελτιωθεί και οι καταναλωτές θα ανακουφιστούν από τα υψηλά ενεργειακά κόστη ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον θα διατηρηθεί.


κτιριακός τομέας


Πηγή: Eurostat, 2008

 


  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ειδικότερα για τη χώρα μας, τα ελληνικά κτίρια παρουσιάζουν ως προς τη θερμική προστασία του κελύφους τους μια σειρά από προβλήματα, καθώς τα κτίρια μπορεί να μην είναι καθόλου θερμομονωμένα (πριν τον κανονισμό θερμομόνωσης 1979) ή να είναι ανεπαρκώς θερμομονωμένα είτε λόγω μικρότερου πάχους θερμομονωτικού υλικού ή λόγω ακαταλληλότητας αυτού.
Σ΄αυτήν την εικόνα έρχεται να προστεθεί και η ιδιαίτερη μορφολογία και τυπολογία των ελληνικών κατασκευών χαρακτηριζόμενη από την ύπαρξη πολλών ανοιγμάτων , μεγάλων μπαλκονιών, την ύπαρξη pilotis κ.λ.π. ,που συντελούν στη δημιουργία πολλών θερμογεφυρών με δυσμενείς συνέπειες στην ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών.

θερμοπρόσοψη Θεσσαλονίκη
Σημαντική λύση στα προβλήματα αυτά δίνει η τοποθέτηση Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) η οποία προτιμάται συνήθως σε κτίρια συνεχούς χρήσης ήτοι κατοικίες, νοσοκομεία κ.λ.π. στα οποία είναι επιθυμητή η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου και ιδιαίτερα η διατήρηση της θερμότητας μετά τη διακοπή της θέρμανσης ή της δροσιάς μετά τη διακοπή της ψύξης τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι αν και στη χώρα μας μόνο τα τελευταία χρόνια η εξωτερική θερμομομόνωση έχει γίνει ευρέως γνωστή και εφαρμόζεται, ορισμένες χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελβετία κ.λ.π. βιώνουν εδώ και δεκαετίες τα θετικά πολλαπλά μακροπρόθεσμα οφέλη της. Εκεί τα ΣΣΕΘ χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία για περισσότερο από 50 χρόνια και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν και αποδίδουν άριστα. Μάλιστα στη Γερμανία γίνεται επίσημη αξιολόγηση των θερμομονωμένων προσόψεων σε τακτικά διαστήματα. Έτσι οι τελευταίες μελέτες και αναφορές τονίζουν ότι ακόμη και μετά από 30 χρόνια, οι επιθεωρούμενες θερμοπροσόψεις δέν έχουν σημάδια αστοχίας

Επιπλέον ο κύκλος ζωής των ΣΣΕΘ φαίνεται να είναι μεγαλύτερος σε διάρκεια από ότι αναμενόταν. Αν το Σύστημα εφαρμοστεί προσεχτικά και εφόσον η επιθεώρηση και συντήρηση ληφθούν σοβαρά υπόψη, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι ίση με τα μη θερμομονωμένα συστήματα τοιχοποιίας-επιχρίσματος. Όμως καθώς το εξωτερικό επίχρισμα ενός ΣΣΕΘ είναι διαχωρισμένο από την τοιχοποιία (τούβλα) χάρη στη θερμομόνωση, ο κίνδυνος δημιουργίας σχισμάτων-ρωγμών είναι ακόμα μικρότερος. 

 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ΣΣΕΘ δεν δείχνουν μόνο τεράστιες δυνατότητες για μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά παρέχουν επίσης και εξαιρετικές δυνατότητες για σχεδιασμό θερμοπροσόψεων υποσχόμενα μακροπρόθεσμη απόδοση. 

Τέλος βοηθούν στη μείωση χιλιάδων τόνων εκπομπών αερίων ρύπων στο περιβάλλον κάθε χρόνο καθώς οδηγούν σε εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης σε πετρέλαιο και αέριο.

Περισσότερα από 2.000.000.000 mΣυστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης έχουν ήδη εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζοντας τη βίωσιμη ανάπτυξη της.

 

Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων-ETICS
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)

Τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης που στη συνέχεια αναφέρονται είτε ως ΣΣΕΘ ή ως ETICS (external Thermal Insulation Composite Systems) είναι κατάλληλα τόσο για την κατασκευή νέων κτιρίων όσο και για την περίπτωση παλαιών κτιρίων που χρήζουν ανακαίνισης.
Σε όρους λειτουργικότητας ενός κτιρίου το κριτήριο κλειδί για την Ευρωπαϊκή κοινότητα περιλαμβάνει, πάνω απ' όλα, την απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας και τη θερμομόνωση καθώς επίσης και την ασφάλεια κατά τη χρήση αλλά και την ανθεκτικότητα. 
Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει ότι τα συστατικά ενός συστήματος είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους όπως επίσης και ότι υφίσταται επαγγελματικός σχεδιασμός αλλά και εκτέλεση.


θερμοπρόσοψη neopor
Παράδειγμα ΣΣΕΘ με χρήση θερμομονωτικών πλακών Neopor®

 

 

 

 

 εξωτερική θερμομόνωση neopor basf

 

Τα ΣΣΕΘ αναλαμβάνουν πρωτίστως το ρόλο της θερμομόνωσης και της προστασίας του κτιρίου από τις καιρικές καταπονήσεις.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συμμετέχουν στην ευστάθεια του τοιχώματος επί του οποίου εφαρμόζονται όπως επίσης δεν είναι υπεύθυνα για να καταστήσουν τον τοίχο αεροστεγανό.
Τα ΣΣΕΘ χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ - European Organization for Technical Approovals) συνέταξε μια Ευρωπαϊκή Οδηγία Τεχνικής Έγκρισης, την ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) για τα ΣΣΕΘ που εφαρμόζονται σε υποστρώματα τοιχοποϊίας και σκυροδέματος.
Η ETAG 004 περιγράφει τα ΣΣΕΘ ως ένα σύνολο κατασκευαστικών στοιχείων που αποτελείται από συγκεκριμένα προκατασκευασμένα συστατικά.εξωτερική θερμομόνωση υλικά  

Έτσι τα συστατικά του συστήματος είναι:

• Συγκολλητικό υλικό

• Θερμομονωτικό υλικό

• Βύσματα για μηχανική στερέωση
(όπου απαιτούνται)

• Βασική στρώση επιχρίσματος

• Οπλισμός ενίσχυσης (υαλόπλεγμα)

• Τελικό επίχρισμα/τελικό επίχρισμα με αστάρι 
και/ή βαφή

• Επιπρόσθετα εξαρτήματα - αξεσουάρ

Η ορθή εγκατάσταση ενός ΣΣΕΘ προϋποθέτει την εφαρμογή επιπρόσθετων εξαρτημάτων ή αξεσουάρ. Αυτά μπορεί να είναι ειδικά προφίλ βάσης- οδηγοί εκκίνησης, γωνιόκρανα με οπλισμό ενίσχυσης, ειδικά προφίλ νεροσταλλακτών, ειδικά προφίλ παραθύρων, ειδικά προφίλ διαστολής αρμών κ.λ.π. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση αρμών όπως για παράδειγμα ακρυλικές μαστίχες, σιλικόνη και άλλα δεν ταξινομούνται ως μόνιμη αντίσταση κατά της βροχής. Αντιπροσωπεύουν μια προσωρινή ένωση και πρέπει να αντικαθίστανται, κατά περίπτωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατσκευαστή για όλα τα επιμέρους συστατικά ενός ΣΣΕΘ.
 
Στα ΣΣΕΘ μπορούν να συμμετέχουν πλάκες λευκής διογκωμένης πολυστερίνης (styropan etics eps standard white), πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης (Neopor®) αλλά και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (styropan xps etics EMB).Σημειώνεται ότι οι πλάκες της θερμοπρόσοψης δεν πρέπει να εκτίθενται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά όταν βρίσκονται ακόμα στη συσκευασία τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί η πάνω πλάκα αλλά να συνεχίζεται η εργασία με τις αποθηκευμένες πλάκες που βρίσκονται από κάτω.
  Επιπρόσθετα οι θερμομονωτικές πλάκες δεν πρέπει να επικολλούνται σε πολύ θερμούς εξωτερικούς τοίχους.Αποτελεί κοινή πρακτική η επικόλληση των πλακών σε διεύθυνση αντίθετη της φοράς κίνησης του ηλίου. Κατάλληλα προστατευτικά δίχτια στα ικριώματα μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη σκίαση και να αποτρέψουν την υπερθέρμανση κατά την κατασκευή του τοίχου.

 

Μια κατασκευή ΣΣΕΘ θα πρέπει να αντέχει σε συνδυασμένες καταπονήσεις από το ίδιο βάρος, τα φορτία του ανέμου, τις ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές που αναπτύσσονται μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής όψης και τις φυσιολογικές κρούσεις. Βελτιώνεται η θερμομόνωση του κτιρίου, η εξωτερική εμφάνιση και παρέχεται προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
θερμοπρόσοψη γραφιτούχα πολυστερίνη   Σημειώνεται όμως ότι η στρώση του θερμομονωτικού υλικού πρέπει πάντα να εσωκλείεται στο βαθμό εκείνο που ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από άμεση διείσδυση υγρασίας, φθοράς και τέλος στην περίπτωση φωτιάς από άμεση έκθεση σε φλόγες. Είναι δυνατή η δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας από άκαυστα υλικά πάνω από τα πρέκια των παραθύρων ή θυρών ή και σε όλη την πρόσοψη άνωθεν της επόμενης - από το άνοιγμα - σειράς των θερμομονωτικών πλακών.

 

Στη φωτογραφία αριστερά φαίνεται η δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης πυροπροστασίας. Η φωτογραφία τραβήχθηκε στη Φρανκφούρτη στη Γερμανία κατά την εκπαιδευτική ξενάγηση σε ένα παθητικό κτίριο, στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου για τα παθητικά κτίρια, στο οποίο συμμετείχε η Styropan.

 


 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΣΕΘ όσον αφορά σε τεχνικά θέματα προετοιμασίας της κατασκευής πριν την έναρξη εργασιών, συνθηκών εφαρμογής, καταλληλότητας υποστρώματος αλλά και ορθής εκτέλεσης της εξωτερικής θερμομόνωσης μπορείτε να αναζητήσετε το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο ή να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας. 

Πλεονεκτήματα Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Η κατασκευή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης μπορεί να αποδώσει πολλαπλά οφέλη τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο όπως έχει εν μέρει περιγραφεί στην εισαγωγή.
Με σκοπό την καλύτερη ανάλυση της ωφέλιμης αυτής δόμησης, αναφέρονται πρώτα τα επιχειρήματα τεχνικής φύσεως που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και συγκρίσεις με άλλα συστήματα δόμησης. 

Ειδικότερα: 

 

• Στα τυπικά κτίρια η εξωτερική τοιχοποιία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του κτιριακού κελύφους, συνεπώς γίνεται αντιληπτό και το μέγεθος των θερμικών απωλειών μέσω της τοιχοποιίας. Με την εφαρμογή των Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης, οι θερμικές αυτές απώλειες μπορούν να μειωθούν έως και 50%.

• Η τοιχοποιία με την εφαρμογή των Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης προστατεύεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές και καταπονήσεις.

• Με την εφαρμογή της θερμομόνωσης εξωτερικά, σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους τοποθέτησης, γίνεται πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της κατασκευής, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό στα κτίρια συνεχούς χρήσης που απαιτείται η διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας και μετά τη διακοπή της θέρμανσης ή της ψύξης.

• Μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα σχηματισμού θερμογεφυρών , "ασθενών " δηλαδή σημείων που παρουσιάζουν αυξημένη θερμική ροή και επηρεάζουν αρνητικά την ενεργειακή συμπεριφορά.

• Είναι πιο εύκολη η διάχυση των υδρατμών και ελαχιστοποιείται έτσι η πιθανότητα σχηματισμού υγρασίας συμπύκνωσης.

• Προστατεύονται στοιχεία των όψεων του κτιρίου όπως οι σωλήνες ύδρευσης από την υγρασία και την παγωνιά.

 

Πέραν όμως της σύντομης αυτής τεχνικής ανάλυσης των πλεονεκτημάτων της εξωτερικής θερμομόνωσης τα επιχειρήματα για την κατασκευή Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης είναι αδιάσειστα καθώς έχουν αντίχτυπο τόσο σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο όσο και για το ίδιο το περιβάλλον στο δρόμο γαι τη "βιωσιμότητα και την αειφορία". Έτσι:Εξωτερική θερμομόνωση ως βιώσιμη λύση δόμησης


 • Τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης βοηθούν στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Με τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων μειώνεται δραματικά. Χιλιάδες τόνοι CO2  θα μπορούσαν να ελαττωθούν κάθε χρόνο! Επιπλέον οι κίνδυνοι εκμετάλευσης των ορυκτών καυσίμων ή της πυρηνικής ενέργειας θα μπορούσαν να μειωθούν.

•  Τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης βοηθούν στην εξοικονόμηση χρημάτων. 

Μειώνονται τα έξοδα για θέρμανση και δροσισμό για όλους ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να επωφεληθούν των πιο ελκυστικών τους διαμερισμάτων για καλύτερες τιμές ενοικίασης.

• Τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης συνεπάγονται αξιόπιστες επενδύσεις.

Πρόκειται για  επενδύσεις που αποδίδουν  άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον όσο αυξάνονται τα ενεργειακά κόστη τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών θα αυξάνει την αξία τους.

• Τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης βοηθούν στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας

Η αύξηση του ρυθμού των ανακαινήσεων μπορεί να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν αλλού, παρά στο μέρος που οι ανακαινήσεις γίνονται. Αυτές οι εργασίες καλύπτουν μεγάλο φάσμα μορφωτικού επιπέδου από απλούς εγάτες και εφαρμοστές μέχρι χεδιαστές και αρχιτέκτονες.

• Τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης βοηθούν στην αύξηση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Η οικονομία της Ευρώπης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις ενεργειακές εισαγωγές. Η Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δέχεται σοβαρά πλήγματα από τα αυξανόμενα κόστη. Η θερμομόνωση των κτιρίων βοηθά στην μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Έτσι όλο και περισσότερες Ευρωπαϊκές εταιρίες θα ενδυναμώνουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές για την επίτευξη της ενεργειακής αποδοτικότητας.

• Τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης αυξάνουν τη θερμική άνεση.

Τα ΣΣΕΘ δημιουργούν ένα ζεστό και θερμικά άνετο περιβάλλον και ένα δροσερό αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων διατηρούνται στις επιθυμητές θερμοκρασίες ενώ ακόμα και τα επίπεδα θορύβου μπορούν να μειωθούν.

• Τα Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης είναι αισθητικά όμορφα.

Εφόσον οι κατασκευαστές των Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία συστημάτων, σχεδόν όλα τα αρχιτεκτονικά όνειρα είναι πραγματοποιήσιμα ενώ παράλληλα η υπάρχουσα αρχιτεκτονική μπορεί να διατηρηθεί αν αυτό είναι κάτι επιθυμητό. Παλιότερα λιγότερο ελκυστικά κτίρια μπορούν να γίνουν περισσότερο φιλικά και δελεαστικά. 

 

Υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες styropan πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κατά ΕΝ 13499 καθώς και κατά ETAG 004 και αποτελούν -τόσο η διογκωμένη όσο και η εξηλασμένη πολυστερίνη-υλικά, του πιστοποιημένου με ETA, Συστήματος εξωτερικής Θερμομόνωσης Thermoseal της Durostick.  θερμοπρόσοψη durostick
 εξωτερική θερμομόνωση neopor BASF, etics xps, etics eps

Μπορείτε σήμερα να προμηθευτείτε όλα τα υλικά που χρειάζεστε για την εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων σας από τις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη.

Συνεργαζόμενοι με τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με ποικιλία προϊόντων τόσο από τεχνικής όσο και από αισθητικής απόψεως. Κάθε καλλιτεχνική διαμόρφωση στη θερμοπρόσοψη μπορεί να ικανοποιηθεί με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά.

Προστατέψτε το κτίριο σας από τις καιρικές καταπονήσεις, εξασφαλίστε συνθήκες εσωτερικής θερμικής άνεσης και δώστε υπεραξία στο ακίνητο σας.    


Πιο συγκεκριμένα οι θερμομονωτικές πλάκες styropan που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης είναι οι παρακάτω:


Neopor® EPS 80 - Διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη από τη σειρά Neopor® graphite EPS

Neopor® EPS 100 - Διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη από τη σειρά Neopor® graphite EPS

XPS ETICS EMB - Εξηλασμένη πολυστερίνη με ανάγλυφη επιφάνεια από τη σειρά styropan XPS

ETICS EPS 80 - Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη από τη σειρά styropan EPS standard white

ETICS EPS 100 -  Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη από τη σειρά styropan EPS standard white

 θερμοπρόσοψη θεσσαλονίκη styropan infacomaΕπιπλέον στη γκάμα των προϊόντων εξωτερικής θερμομόνωσης της styropan μπορείτε να βρείτε και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα-προφίλ της εφαρμογής τα οποία φέρουν τη Γερμανική σφραγίδα ποιότητας:

 

 

   →     Γωνιόκρανα με υαλόπλεγμα (10 cm x 15 cm) και ακμή εξόρυξης 5mm
   →     Γωνιόκρανα με υαλόπλεγμα (10 cm x 15 cm)
   →     Προφίλ νεροσταλλάκτη με υαλόπλεγμα   →     Προφίλ βάσης PVC με υαλόπλεγμα και ακμή εξόρυξης
            Πλάτος προφίλ 100mm
            Μήκος προφίλ  200cm


   →     Plug-in προφίλ  80mm   →     Προφίλ αρμών διαστολής με ελαστικό στοιχείο κεντρικά
            Με υαλόπλεγμα για επιφάνειες και εσωτερικές γωνίες   →     Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος για αρμούς και σχισμές
            90m ανά ρολό

 


   →     Δυναμικά προφίλ  ανοιγμάτων - 6mm

 

   →     Προφίλ ανοιγμάτων με alkali-resistant ETICS υαλόπλεγμα

 

 Εξωτερική θερμομόνωση ειδικά προφίλ

Τέλος στην περίπτωση που δουλεύετε επαγγελματικά στις εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης μπορείτε να προμηθευτείτε τα ειδικά μηχανήματα κοπής πολυστερίνης που θα σας δώσουν ταχύτητα και ακρίβεια κατά την εκτέλεση των εργασιών σας, τα οποία επίσης εισάγονται από τη Γερμανία. Για να δείτε τους κόφτες πολυστερίνης πατήστε εδώ