"Η ποιότητα ως σημείο αναφοράς"  (ΣΔΠ)

 

Ο πρωταρχικός αντικειμενικός στόχος της Styropan, είναι η παροχή προϊόντων συγκεκριμένων προδιαγραφών, συμμορφούμενων πάντα με τις ισχύουσες εθνικές αλλά και κοινοτικές οδηγίες. 

Στα πλαίσια μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής και με βάση τη διασφάλιση ποιότητας, η Styropan ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

Ανταποκρίνεται έτσι επιτυχώς στις απαιτήσεις ποιότητας, διατηρώντας μια οργανωτική δομή τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού με διαρκή εκπαίδευση και βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης του, όσο και στην παραγωγική διαδικασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας, από τις πρώτες ύλες και τις τεχνικές επεξεργασίας και χειρισμού, μέχρι την αποθήκευση, συσκευασία αλλά και τη σήμανση των προίόντων.

 

Εκτίμηση Συμμόρφωσης


 

Τα προϊόντα Styropan ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (European Standards). Η εκτίμηση της συμμόρφωσης των προϊόντων γίνεται σε συμφωνία με το ΕΝ 13172 και βασίζεται σε εξωτερικούς ελέγχους ήτοι σε δοκιμές αρχικού τύπου (Initial Type Testing-ΙΤΤ) που εκτελούνται σε ανεξάρτητο κοινοποιημένο εργαστήριο αλλά και σε εσωτερικούς ελέγχους και μετρήσεις του εργοστασίου (Factory Production Control-FPC) σε συμφωνία με το EN 13163 για τη διογκωμένη πολυστερίνη και με το EN 13164 για την εξηλασμένη πολυστερίνη, τόσο ως προς τον τύπο των μετρήσεων όσο και ως προς τη συχνότητα αυτών.

 

 

Εσωτερικοί εργαστηριακοί έλεγχοι

 

Επιπρόσθετα, πλέον της άμεσης συνάρτησης των εσωτερικών ελέγχων με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα επιτυγχάνεται και η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, αναφέρονται οι εσωτερικοί έλεγχοι οι οποίοι αφορούν στις μετρήσεις του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής αντίστασης, στις μετρήσεις των μηχανικών αντοχών (θλίψη- εφελκυσμός- όριο διαρροής) και στις μετρήσεις του ποσοστού του όγκου των κλειστών κυψελών.

  
 

Σήμανση (CE) και ποιότητα 

 

 

Θεωρείται επιτακτικό να τονιστεί η άμεση σχέση της ποιότητας των προϊόντων με τη σήμανση τους. Στην ετικέτα κάθε δέματος αναγράφεται ο κωδικός προσδιορισμού των προϊόντων (designation code) στον οποίο αναφέρονται όλες εκείνες οι τεχνικές πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν και που επιτρέπουν στον αγοραστή να κρίνει για την καταλληλότητά του, για την εκάστοτε κατασκευαστική εφαρμογή.