Εταιρική Βιωσιμότητα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Σε ένα πλαίσιο σεβασμού στο περιβάλλον και με διαχρονικό της στόχο την συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη η Styropan εφαρμόζει ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Διασφαλίζει έτσι ότι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της, ελαχιστοποιείται η χρήση φυσικών πόρων, περιορίζεται στο μέγιστο δυνατό η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και εξοικονομούνται σημαντικά ποσά ενέργειας.

Παράλληλα και επιπρόσθετα με το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η ανακύκλωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Είτε ανακυκλώνοντας εσωτερικά την φύρα της πολυστερίνης που προκύπτει κατά την δημιουργία θερμομονωτικών πλακών και επανεισάγοντας την με τις κατάλληλες τεχνικές στην μονάδα παραγωγής είτε λειτουργώντας ως σημείο συλλογής χρησιμοποιηθέντων προϊόντων πολυστερίνης τρίτων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, συνεταιρισμών) προς ανακύκλωση τους ως πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων προϊόντων πολυστερίνης της Styropan.

Στην κατεύθυνση αυτή της συνεισφοράς στην αειφόρο ανάπτυξη και του περιορισμού της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα πλαστικά, η Styropan είναι μέλος του προγράμματος Operation Clean Sweep στο οποίο συμμετέχουν 1500 εταιρίες από όλο τον κόσμο.

Το Operation Clean Sweep® (OCS) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την απώλεια πλαστικών κόκκων (σφαιρίδια, νιφάδες και σκόνες) κατά τον χειρισμό από τις διάφορες οντότητες της αλυσίδας αξίας των πλαστικών και την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η Styropan εφαρμόζει τις απαιτούμενες πρακτικές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της διαδικασίας, από την παραλαβή και την αποσυσκευασία των πρώτων ύλων μέχρι και την διανομή των τελικών προϊόντων με τη μορφή θερμομονωτικών πλακών και κιβωτίων συσκευασίας στο δίκτυο των συνεργατών της, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές μικροπλαστικών ουσιών στο περιβάλλον.

ocs logo

 

Eνέργεια και CO2

 

Στην παραγωγική μονάδα της Styropan οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται είναι θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε αντικαταστήσει τη χρήση πετρελαίου για παραγωγή θερμότητας, με φυσικό αέριο το οποίο εκλύει πολύ λιγότερες ποσότητες CO2 κατά την καύση του.

 

Ανεμογεννήτριες στο ηλιοβασίλεμα-αιολική ενέργεια 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός έχει βελτιστοποιηθεί και έχουμε περιορίσει όσο το δυνατόν την άεργο ισχύ ώστε να καταναλώνεται λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Όπου κρίθηκε απαραίτητο υπήρξε πλήρης αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων μηχανημάτων με άλλα νέας τεχνολογίας και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και το κτίριο διοίκησης είναι σχεδιασμένα ώστε να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό το φυσικό φως για περιορισμό της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό.

 

 

Το κτίριο διοίκησης, προκειμένου να έχει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια για θέρμανση ή ψύξη έχει ανακαινισθεί, με εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και έχουν αντικατασταθεί όλα τα κουφώματα με νέα ενεργειακά κουφώματα, πολύ χαμηλών θερμικών απωλειών.

Στόχος επίσης είναι μελλοντικά, τουλάχιστον ένα ποσοστό της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές όπως από φωτοβολταϊκά ή γεωθερμία.

Η μεταφορά των προϊόντων στους πελάτες της εταιρείας προγραμματίζεται σε ημερήσια βάση με τέτοιο τρόπο ώστε να διανυθούν τα λιγότερα δυνατόν χιλιόμετρα, ούτως ώστε να μην υπάρχει άσκοπη κατανάλωση καυσίμων και εκπομπών ρύπων. Σε αυτό συνεισφέρει πολύ και το γεγονός ότι τα μονωτικά υλικά από πολυστερίνη είναι πάρα πολύ ελαφρά (98% του υλικού είναι αέρας) οπότε η μεταφορά τους γενικά δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας/καυσίμων.

 

 

Χρήση πόρων

 

Η Styropan έχει σαν στόχο να έχει μηδενικό αντίκτυπο στη χρήση πόρων για την παραγωγή των προϊόντων της.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, πραγματοποιείται διαρκής έρευνα για τη δυνατότητα χρήσης στα προϊόντα μας, πρώτων υλών που έχουν λιγότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και αντικατάσταση των υφιστάμενων, όπως π.χ. με χρήση πρώτων υλών που αποτελούν προϊόν ανακύκλωσης άλλων προϊόντων.

 

Ακόμα ένα επιπλέον αντικείμενο της έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρεία είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιώντας τις λιγότερο δυνατόν ποσότητες από πρώτες ύλες να πληρούν τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το προϊόν.

Στην παραγωγή η όποια φύρα υλικού που δημιουργείται κατά την κοπή των προϊόντων, συλλέγεται ολόκληρη και ανακυκλώνεται. Ακόμα και στον τρόπο συλλογής της φύρας κατά την κοπή έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη ώστε αναλόγως του μεγέθους της να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί απαγωγοί, με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας για τη συλλογή της.

Εγκαταστάσεις παραγωγής πολυστερίνης

 

Επίσης το υλικό συσκευασίας των προϊόντων που είναι πλαστικό φιλμ πολυαιθυλενίου, έχει σχεδιαστεί με το λιγότερο τεχνικά δυνατό πάχος, ώστε και τα προϊόντα να μεταφέρονται και να συσκευάζονται με ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να μη γίνεται χρήση ποσότητας πλαστικού υλικού που είναι περιττή. Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό είναι πλήρως ανακυκλώσιμο μετά την απόρριψή του.

Παράλληλα, το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού στην παραγωγή, επανακτάται μέσω ψύξης και συμπύκνωσης σε ποσοστό που φτάνει το 80%. Στόχος μας είναι να αυξηθεί αυτό το ποσοστό και να φτάσουμε στο σημείο που όλο το νερό θα συλλέγεται και θα επαναχρησιμοποιείται ώστε να μη συνεισφέρουμε καθόλου στη μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού.

 

Απορρίμματα

 

Τοξικά απόβλητα στο έδαφος

Η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της Styropan δεν παράγει καθόλου απορρίμματα εκτός από τους αέριους ρύπους λόγω καύσης φυσικού αερίου. Δεν υπάρχουν άλλα υγρά ή στερεά απόβλητα, καθώς εφαρμόζεται εσωτερική ανακύκλωση της φύρας των προϊόντων. Η παραγωγή προϊόντων πολυστερίνης, είναι συγκριτικά με άλλες βιομηχανίες, μια πολύ καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία.

Το τελικό προϊόν είτε διογκωμένη είτε εξηλασμένη πολυστερίνη, μπορεί να ανακυκλωθεί. Το ίδιο ισχύει και για το πλαστικό φιλμ πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία των προϊόντων.

 

Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας. Ο στόχος μας είναι να μην υπάρχουν καθόλου ατυχήματα στο χώρο εργασίας, ή συνθήκες που επιβαρύνουν την υγεία των εργαζομένων. Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στη σωστή και ασφαλή χρήση των μηχανημάτων, ερευνώνται και καταγράφονται όλα τα σημεία στην παραγωγή που χρήζουν προσοχής ή βελτίωσης σε θέματα ασφάλειας, ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα και η γενική αρχή της εταιρείας είναι «Παράγουμε μόνο με ασφάλεια».

Εγκαταστάσεις παραγωγής πολυστερίνης Styropan

 

Υπάρχει ρητή εντολή και οδηγίες της διεύθυνσης προς το προσωπικό για την τήρηση αυτής της αρχής. Για παράδειγμα σε περίπτωση δυσλειτουργίας ενός μηχανήματος, διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του και απαγορεύεται να ληφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία επαναλειτουργίας του, έως ότου αυτό ελεγχθεί και τεθεί ξανά σε χρήση από τον υπεύθυνο συντήρησης του εξοπλισμού.

 

Επίσης ενθαρρύνονται όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε συνεχή εγρήγορση για θέματα ασφάλειας και να αναφέρουν στη διοίκηση οποιοδήποτε παράγοντα μπορεί να αποτελέσει αιτία κάποιου ατυχήματος, ώστε αυτό να αποφευχθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από το 1982 που δραστηριοποιείται η εταιρεία, να μην έχει υπάρξει ποτέ κανένα ατύχημα εν ώρα εργασίας.

 

Τοπική κοινωνία

 

 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και οι τρόποι με τους οποίους η Styropan ενισχύει την ανάπτυξη σε αυτή

Η Styropan είναι μια εταιρεία που είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία όπου εδρεύει. Για αυτό το λόγο, εκτός από το ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας (70% του προσωπικού που απασχολείται είναι κάτοικοι των κοντινών κοινοτήτων της Αγχιάλου, Νέας Μεσήμβριας, Σίνδου, Εύοσμου), θέλει να είναι μια εταιρεία που συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής και που στηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

 

Μερικές από τις ενέργειες που κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι:

  • Η παροχή δωρεάν τεχνικής υποστήριξης σε οποιονδήποτε ιδιώτη ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ενέργειες στην κατοικία του, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Επισκέψεις από σχολεία ή τεχνικές σχολές όπου γίνεται ενημέρωση για τα προϊόντα που παράγουμε, πως παράγονται, τι οφέλη προσφέρουν, πως πρέπει να διαχειρίζονται τόσο στη χρήση τους αλλά και στην ανακύκλωση.
  • Πρωτοβουλίες για κατασκευή ή βελτίωση υποδομών της περιοχής όπως η κατασκευή ενός αγωγού ομβρίων υδάτων, που αποτρέπει τον πλημμυρισμό δρόμων της περιοχής.
  • Χορηγίες για ενίσχυση δράσεων φοιτητών που αφορούν την εκμάθηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως της ομάδας Centaurus Racing Team του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.