Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η φιλοσοφία της Styropan είναι ότι η ποιότητα των προϊόντων της πρέπει όχι μόνο να είναι υψηλή αλλά και πιστοποιημένη. Από αυτή την άποψη, η Styropan είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και οι θερμομονωτικές πλάκες της είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13163 (EPS) και EN 13164 (XPS). Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13172 και βασίζεται στην αρχική δοκιμή τύπου (ITT) και τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC). Πριν τα προϊόντα μας φτάσουν στην αγορά, υπόκεινται σε συνεχείς και λεπτομερείς ελέγχους για να εξασφαλίσουν την υψηλή και σταθερή ποιότητα τους.

 

Επεξήγηση τεχνικών όρων του πίνακα που ακολουθεί:

  1. λD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας
  2. RD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης
  3. TR: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης
  4. EPS: Διογκωμένη πολυστερίνη
  1. λD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας
 
EPS 50 Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,040
RD (m2*k/W) 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,75
EPS 60 Πάχος d (mm) 25 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,037
RD (m2*k/W) 0,50 0,80 1,05 1,35 1,60 1,85 2,15 2,70 3,20 4,05
EPS 80 Πάχος d (mm) 25 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,036
RD (m2*k/W) 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,75 3,30 4,15
EPS 100 Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,034
RD (m2*k/W) 0,55 0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,90 3,50 4,40
EPS 120 Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,034
RD (m2 *k/W) 0,55 0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,90 3,50 4,40
EPS 150 Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,034
RD (m2*k/W) 0,55 0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,90 3,50 4,40
EPS 200 Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,033
RD (m2*k/W) 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 3,00 3,60 4,50
EPS 50 λD (W/m*k)=0,040
EPS 60 λD (W/m*k)=0,037
EPS 80 λD (W/m*k)=0,036
EPS 100 λD (W/m*k)=0,034
EPS 120 λD (W/m*k)=0,034
EPS 150 λD (W/m*k)=0,034
EPS 200 λD (W/m*k)=0,033

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών προϊόντων Styropan EPS, για δηλώσεις επιδόσεων (doP), πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια επικοινωνήστε μαζί μας:

 

 

Παρόμοια προϊόντα