Πολιτική Ποιότητας

Η I. Κατσαουνίδης & Σία Α.Β.Ε.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην: Παραγωγή και διάθεση προϊόντων διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης

Δεσμεύεται:

  • Για την παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών επιστημονικών και τεχνικών εφαρμογών, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και να είναι ποιοτικά και ασφαλή στον τελικό χρήστη.
  • Για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων Νομικών και Κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία της.
  • Για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει και το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
  • Για την καθιέρωση, την παρακολούθηση και την ανασκόπηση μετρήσιμων στόχων για την ποιότητα.

 

Η εταιρία θα υλοποιήσει τα παραπάνω με τρόπο που να είναι συμβατός με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας κερδοφόρας επιχείρησης, όπου η διασφάλιση της ποιότητας είναι κυρίαρχη προτεραιότητα. Η Πολιτική αυτή ανασκοπείται περιοδικά, στις Ανασκοπήσεις της Διοίκησης για τη συνεχή καταλληλότητα και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της σε σχέση με τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και των νομοθετικών απαιτήσεων με προσανατολισμό τη συνεχή βελτίωση της εταιρίας. Η Πολιτική αυτή έχει κοινοποιηθεί σε όλη την εταιρία και είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο, προμηθευτή ή υπεργολάβο.

Κάθε εργαζόμενος της I. Κατσαουνίδης & Σία Α.Β.Ε.Ε. έχει κρίσιμο ρόλο στην διασφάλιση της Ποιότητας και στην επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αυτό θα επιτυγχάνεται:

  • Έχοντας επίγνωση της ευθύνης του / της σε θέματα που αφορούν την ποιότητα.
  • Με την προσωπική δέσμευση, συμβολή και στάση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.